Terug naar de beginpagina - Home !
   
Telefoon : 035 694 39 66
Vanuit BelgiŽ +31 35 694 39 66

start  |  aanbiedingen  |  nieuws  |  nieuwsbrief  |  FAQ  |  contact- en bedrijfsinformatie  |  algemene voorwaarden  |

Hier bent u : start / voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ConAc / Wijnrek.net L. Majoorlaan 21 1401 RK BUSSUM

1 januari 2002

--------------------------------------------------------------------------------

1 Algemeen

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder afnemer verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen of diensten van ConAc / Wijnrek.net afneemt of met wie ConAc / Wijnrek.net een overeenkomst sluit of met wie ConAc / Wijnrek.net onderhandelt over de totstandkoming daarvan en onder ConAc / Wijnrek.net de leverancier danwel aspirant-leverancier.

2. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van ConAc / Wijnrek.net en zijn eveneens van toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door ConAc / Wijnrek.net uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de afnemer van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wenst af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk aan ConAc / Wijnrek.net gemeld te worden.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn enkel van kracht indien en voorzover deze schriftelijk door de directie van ConAc / Wijnrek.net zijn bevestigd.

5. Indien ConAc / Wijnrek.net zelf ten gunste van de afnemer van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkt, kunnen daaraan door de afnemer geen gevolgen van de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden.

--------------------------------------------------------------------------------

2 Aanbieding producten of diensten en totstandkoming overeenkomst

1. Alle; offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en begrotingen van ConAc / Wijnrek.net zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele fouten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. ConAc / Wijnrek.net behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder dat zulks op enigerlei wijze kan leiden tot schadeplichtigheid zijdens ConAc / Wijnrek.net, danwel onder rembours te leveren.

3. ConAc / Wijnrek.net behoudt zich het recht voor de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

--------------------------------------------------------------------------------

3 Wijzigingen / annuleringen

1. Gedeeltelijke of algehele wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van ConAc / Wijnrek.net binnen vijf werkdagen nadat het schriftelijke bericht van de wijziging of annulering is ontvangen.

2. ConAc / Wijnrek.net verleent alleen toestemming voor gedeeltelijke of algehele annulering van een overeenkomst, indien de afnemer bereid is de door ConAc / Wijnrek.net reeds gemaakte kosten te vergoeden.

--------------------------------------------------------------------------------

4 Prijzen

1. Iedere verkoop geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de koopprijs is gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren, zoals; inkoopprijzen, accijnzen, vrachttarieven, invoerrechten of andere heffingen en belastingen. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering wijzigingen voordoen in voornoemde prijsbepalende factoren behoudt ConAc / Wijnrek.net zich het recht voor de oorspronkelijke koopprijs te herzien.

2. Indien de verhoging van de oorspronkelijke koopprijs, tengevolge van de in het eerste lid genoemde voorwaarden, meer dan vijf procent bedraagt heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat de afnemer door ConAc / Wijnrek.net op de hoogte is gesteld van de prijsverhoging.

3. Alle door ConAc / Wijnrek.net opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

--------------------------------------------------------------------------------

5 Levering en risico

1. De levering van producten geschiedt af opslag en voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij levering bepaalt ConAc / Wijnrek.net de keuze van het transportmiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Aflevering geschiedt alleen daar waar transportmiddelen redelijkerwijze kunnen komen. De afnemer is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de afnemer hiermee in gebreke, dan komen de eventueel ontstane kosten voor zijn rekening.

4. Indien de levering geschiedt in meerdere delen, wordt iedere op zichzelf staande levering als een aparte transactie beschouwd. Dit met alle juridische gevolgen vandien.

5. Indien leveringen niet, niet tijdig of niet goed kunnen plaatsvinden door oorzaken die liggen buiten de schuld van ConAc / Wijnrek.net dan behoudt ConAc / Wijnrek.net zich het recht voor de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens ConAc / Wijnrek.net.

6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ConAc / Wijnrek.net worden retourzendingen niet geaccepteerd.

--------------------------------------------------------------------------------

6 Levertijden

1. Opgegeven levertermijnen zullen nimmer gelden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. ConAc / Wijnrek.net is verplicht de opgegeven levertermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is nimmer aansprakelijk voor overschrijding ervan. Overschrijding van de levertermijn verplicht ConAc / Wijnrek.net niet tot enige vergoeding en geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren.

--------------------------------------------------------------------------------

7 Aanvaarding en reclame

1. De reclame over het aantal geleverde goederen berust bij de afnemer. Indien hieromtrent niet direct na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de vermelde aantallen op; vrachtbrieven, pakbonnen of soortgelijke dokumenten als zijnde correct erkend. Reclames omtrent geconstateerde manco's of beschadigingen moeten door de afnemer op het ontvangstbewijs, bestemd voor de afleverende chauffeur, worden aangetekend.

2. Uiterlijk zichtbare gebreken of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen door de afnemer schriftelijk bij ConAc / Wijnrek.net te zijn gemeld, na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen te hebben geaccepteerd.

3. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of afwijkingen van de specificaties dienen direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering, door de afnemer schriftelijk bij ConAc / Wijnrek.net te zijn gemeld, na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen te hebben geaccepteerd.

--------------------------------------------------------------------------------

8 Niet toerekenbare tekortkoming

1. Indien ConAc / Wijnrek.net zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop de betreffende verplichtingen redelijkerwijze wel kunnen worden nagekomen.

2. ConAc / Wijnrek.net heeft het recht, in geval het gestelde in lid 1 zich voordoet, de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens ConAc / Wijnrek.net.

3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waaronder nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, wanprestatie leveranciers, brand, overheidsmaatregelen, import- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

--------------------------------------------------------------------------------

9 Eigendomsvoorbehoud

1. ConAc / Wijnrek.net behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de afnemer geleverde goederen voor, totdat haar vorderingen op de afnemer ter zake van deze goederen zijn voldaan.

2. Zolang het eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

3. Het is de afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken, aan derden te verkopen en of af te leveren. Buiten dit geval is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ConAc / Wijnrek.net te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

4. ConAc / Wijnrek.net is hierbij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De afnemer dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van vierhonderd en vijftig Euro per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door ConAc / Wijnrek.net wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij anders door ConAc / Wijnrek.net is bepaald.

5. Indien de afnemer met de betaling in gebreke is en ConAc / Wijnrek.net deswege de geleverde goederen, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.

--------------------------------------------------------------------------------

10 Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien de afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft ConAc / Wijnrek.net het recht vanaf de vervaldag de afnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de afnemer heeft.

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de afnemer.

4. Indien de afnemer met de betaling aan ConAc / Wijnrek.net in gebreke is, behoudt ConAc / Wijnrek.net zich het recht voor de verdere uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten tot de betreffende betaling is geschied.

5. Indien ConAc / Wijnrek.net voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de afnemer, dan behoudt ConAc / Wijnrek.net zich het recht voor niet te leveren of niet verder te leveren. In dit laatste geval kan ConAc / Wijnrek.net onmiddellijk de koopprijs van de reeds geleverde goederen opeisen.

--------------------------------------------------------------------------------

11 Toerekenbare tekortkoming van afnemer

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na in gebrekestelling door ConAc / Wijnrek.net, is laatstgenoemde partij bevoegd de koopovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

--------------------------------------------------------------------------------

12 Toepasselijk recht

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan. Het Weense Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

--------------------------------------------------------------------------------

13 Geschillen

1. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ConAc / Wijnrek.net verrichtte leveringen worden beslecht door het bevoegde kantongerecht of de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van ConAc / Wijnrek.net ressorteert. Aangaande de genoemde geschillen geldt eveneens dat ingeval de afnemer c.q. de contractpartij van ConAc / Wijnrek.net buiten het Koninkrijk der Nederlanden is gevestigd enkel aan de Nederlandse Rechter rechtsmacht zal toekomen.

--------------------------------------------------------------------------------

14 Slotbepaling

Vanaf de datum van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden komen alle voorheen door ConAc / Wijnrek.net gehanteerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te vervallen.

     
     
© ConAc